Lợi nhuận trên doanh thu
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

CHỈ SỐ ROS – TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

CHỈ SỐ ROS – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU Chỉ số ROS phản ánh tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu thuần cho một kỳ kế toán. Tỉ lệ này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận thu được tính trên doanh số bán hàng càng cao. Công thức tính tỉ […]

xxxvideo xxx hindi