chỉ số lợi nhuận trên tài sản
Chỉ số tài chính Kiến thức cơ bản

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ ? TỈ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN

CHỈ SỐ ROA LÀ GÌ Chỉ số roa là chỉ số tỉ lệ lợi nhuận sau thuế chia cho tổng tài sản của doanh nghiệp. Được tính theo công thức dưới đây LNST được lấy từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh. Tài sản là tất cả những gì doanh nghiệp đang sở hữu […]