Các giao dịch với đường trung bình SMA
Các chỉ báo kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Đường trung bình – nền tảng của các chỉ báo phân tích kỹ thuật Đường trung bình đơn giản (SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Các tính ra các đường SMA SMA là giá trung bình của một số […]