Giá CP điều chỉnh sau khi chia cổ tức
Hướng dẫn CK

Giao dịch phái sinh | Các loại lệnh trong giao dịch

Giao dịch phái sinh – các sản phẩm phái sinh trên thị trường Việt Nam

Giao dịch phái sinh ( GDPS)  là giao dịch các hợp đồng có giá trị phụ thuộc vào  giá của một tài sản nèn tảng khác như hàng hóa, chứng khoán, tiền tệ, lãi suất…

Sản phẩm phái sinh đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm 2 loại:

  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
  • Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ngoài ra , gần đây có thể giao dịch hàng hóa, xem thêm tại sở giao dịch hàng hóa MXV

Đặc điểm và những điều cơ bản của hợp đồng phái sinh cần nắm

hứớng dẫn giao dịch phái sinh việt nam

Điểm khác biệt giữa giao dịch phái sinh và giao dịch cổ phiếu

Các giao dịch diễn ra tương tự như giao dịch với cổ phiếu gồm

  • Các phiên giao dịch như nhau: giao dịch khớp lệnh định kỳ trong phiên mở cửa, đóng cửa. Khớp lệnh liên tục , giao dịch thảo thuận
  • Các loại lệnh : LO, ATO, MOK, MAK, ATC là giống nhau

Điểm khác nhau

điểm khác nhau giữa GDPS & GDCK VN

Các loại lệnh trong GDPS

Trong giao dịch PS có 2 loại lệnh cơ bản là  lệnh thị trường và lệnh chờ.

  • Lệnh thị trường ( market order / MKT) : là lệnh mua bán tại các mức giá thị trường.  Lệnh này được ưu tiên khớp trước nhất và không cần ghi giá cụ thể
  • Lệnh chờ :là lệnh đặt chờ mua/ bán các hợp đồng tại mức giá xác định hoặt tốt hơn.

Đối với lệnh chờ, cần ghi giá cụ thể và có hiệu lực cho đến khi lệnh được khớp hoặc bị hủy.

Lệnh chờ lại được chia làm ba loại lệnh :

  • Lệnh giới hạn hay limit order / LMT  là lệnh mua bán tại mức giá chỉ định hoặc tốt hơn.
  • Nhóm lệnh dừng hay lệnh điều kiện : bao gồm lệnh Stop order và lện OCO.  Mua/ bán các hợp đồng với lệnh thị trường tại mức giá dừng được chỉ định trước. Áp dụng với các vị thế đã có.
  • Lệnh Stoploss and take profit : là lệnh chờ mua/ bán tại mức giá chỉ định trước. lệnh này cho điểm cắt lỗ và chốt lời ngay khi đặt lệnh

Tham khảo hướng dẫn đặt lệnh giao dịch phái sinh dưới đây

Hướng dẫn đặt lệnh phái sinh

Cần hỗ trợ giao dịch phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán cơ sở. Liên hệ : 0901 492 286 |  Minh Son – X Stock , Email: cafexstock@gmail.com.