Lợi nhuận hoạt động
Kiến thức CK

Lợi nhuận hoạt động – EBIT | Công thức tỉ lệ lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là gì? Công thức tính lợi nhuận. Làm cách nào để nâng cao mức lợi nhuận này

Lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận trước lãi và thuế của doanh nghiệp được viết tắt là EBIT ( Earning Before Interest and tax ). Là thước đo để đánh giá khả năng tạo lợi nhuận dựa trên doanh thu và chi phí hoạt động

Công thức tính EBIT | làm cách nào để gia tăng EBIT

EBIT = Lợi nhuận gộp – chi phí hoạt động

Gia tăng ebit bằng cách giảm chi phí hoạt động hay sử dụng đòn bẩy hoạt động

EBIT = lợi nhuận sau thuế + lãi + thuế

Cách gia tăng lợi nhuận nhờ ebit

Sử dụng các công cụ huy động vốn với chi phí vốn thấp.

Dịch chuyển hoạt động kinh doanh tới các địa điểm có ưu đãi về thuế

Ý nghĩa của lợi nhuận hoạt động

Thể hiện khả năng tạo lợi nhuận dựa trên hoạt động của doanh nghiệp

EBIT là thuớc đo khả năng trả nợ của doanh nghiệp đối với các ngân hàng

Tỉ số EBIT/ lãi vay là chỉ số quan trọng nhất khi ngân hàng đánh giá để doanh nghiệp vay tiền.

Tỉ số này nhỏ hơn nghĩa là lợi nhuận ebit mà doanh nghiệp tạo ra không đủ khả năng trả lãi cho ngân hàng. Khoản vay này do vậy cũng khó có khả năng được giải ngân.

Nếu doanh nghiệp đang vay ngân hàng đột ngột có chỉ số này thấp, rất có thể khoản vay này sẽ trở thành khoản nợ xấu.

Tỉ số này tối thiểu phải lớn hơn 1, và nhìn chung càng lớn càng tốt

EV/EBIT giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận truớc thuế và lãi vay. 

Giá trị này sẽ giúp bạn định giá doanh nghiệp đang đuợc bán với bao nhiêu lần con số ebit

Khi so sánh LNTT/ EBIT cho biết doanh nghiệp sẽ thu đuợc bao nhiêu lợi nhuận sau khi trả lãi vay.

Tỉ lệ lãi vay trên ebit càng nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy có hiệu quả. Tuy nhiên nếu tỉ lệ này quá thấp do doanh nghiệp không vay tài chính hoặc vay rất ít cũng chứng tỏ doanh nghiệp chưa sử dụng tốt đòn bẩy tài chính.

Tỉ lệ lợi nhuận hoạt động | Chỉ báo quan trọng và toàn diện

Tỉ suất lợi nhuận hoạt động ( Openrating Profit Margin percentage ) là chỉ báo toàn diện hơn để đo lường khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp đối với nhà quản lý, nhà đầu tư, cung như nhà băng

Công thức tính tỉ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Tỉ lệ lợi nhuận hoạt động = EBIT/ Doanh thu*100%

EBIT hay lợi nhuận trước lãi và thuế

Ý nghĩa

Kết quả dưới dạng phần trăm cho chúng ta dễ nhận biết hơn về sự thay đổi, cũng như xu hướng hoạt động. Đồng thời phản ánh rõ mức độ thay đổi đó hơn là dữ liệu thô

Là thước đo quan trọng theo dõi hoạt động của doanh nghiệp. Đánh giá khả năng kiểm soát hoạt động của ban quản lý.

Đường xu hướng của tỉ lệ EBIT đi xuống hiếm khi là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy là doanh nghiệp đang không kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng cũng như các chi phí hoạt động liên quan

3 Replies to “Lợi nhuận hoạt động – EBIT | Công thức tỉ lệ lợi nhuận hoạt động

 1. Hi, cafexstock.com

  I’ve been visiting your website a few times and decided to give you some positive feedback because I find it very useful. Well done.

  I was wondering if you as someone with experience of creating a useful website could help me out with my new site by giving some feedback about what I could improve?

  You can find my site by searching for “casino gorilla” in Google (it’s the gorilla themed online casino comparison).

  I would appreciate if you could check it out quickly and tell me what you think.

  casinogorilla.com

  Thank you for help and I wish you a great week!

 2. Ciao! cafexstock.com

  We suggest

  Sending your commercial offer through the feedback form which can be found on the sites in the Communication partition. Contact form are filled in by our application and the captcha is solved. The advantage of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method raise the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +44 7598 509161

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *